Danske AMPS instruktører 

Nedenfor finder du en oversigt over dansk AMPS instruktører

 

 

 

 

    Eva Ejlersen Wæhrens
Ergoterapeutuddannelse
Uddannet ergoterapeut fra 1984-87 på Ergoterapeutskolen i København

AMPS instruktøruddannelse
Deltog første gang på AMPS kursus i 1994 og blev uddannet AMPS instruktør i perioden 1998-2000. Har desuden fungeret som AMPS koordinator siden 1994.

Ansættelsesforhold
Ansat som senior forsker ved Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital og lektor ved Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi ved Syddansk Universitet. 

Videreuddannelse, projekter og forskning

Phd. studerende ved Umeå Universitet, Sverige frem til 2010. Emne: Udvikling og validering af redskaber til måling af ADL evne baseret på selvrapportering og observation. Hovedvejleder var Anne G. Fisher.

Master of Science in Occupational Therapy fra Umeå Universitet, Sverige i perioden 2002-2004. Skrev afhandling om kvalitative ændringer i aktivitetsudførelsen hos personer med erhvervet hjerneskade efter tværfaglige rehabilitering. Projektet er baseret på AMPS data. Studiet er publiceret i Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Fra 1988-1990 primus motor i et udviklingsprojekt på Diakonissestiftelsen mhp. at forbedre udredning og dokumentation af geriatriske patienters ADL formåen. .

  Arbejdet var baseret på en afprøvning af det norske Sunnaas ADL index og nødvendiggjorde et tæt samarbejde med statistikere mhp. validering og Rasch analyse af skalaen. Arbejdet dannede grundlag for interessen for instrumentudvikling specielt indenfor ADL - aktivitet og deltagelse Ovenstående projekt medførte involvering i et større europæisk projekt om "ADL og Stroke" fra 1991-1995 i et samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen, det europæiske ergoterapeutforbund Cotec og WHO's europæiske afdeling. Projektet var baseret på principper for kvalitetsudvikling og bestod bl.a. i en dansk og en europæisk spørgeskemaundersøgelse, litteraturstudie og en dansk audit (høring). Projektet er desuden formidlet i Ergoterapeuten, i WFOT Bulletin, samt ved Nordisk Kongres 1995. Har medvirket til udvikling af anbefaling for standardiseret anvendelse af Barthel Index som grundlag for indberetning til bl.a. SKS. Resultaterne er publiceret i Ugeskrift for læger nr. 34, 2006.

Personlige forhold
Gift med Steen, har 2 børn og 1 barnebarn.       Mette Søndergaard
Ergoterapeut uddannelse
Uddannet ergoterapeut fra 1983-1986 på Ergoterapeutskolen i Næstved.

AMPS-instruktøruddannelse
Deltog første gang på AMPS kursus i 1998 og blev færdiguddannet som AMPS instruktør i 2000.

ESI-instruktøruddannelse
Deltog første gang på ESI kursus i 2008 og blev færdiguddannet som ESI instruktør i 2010.

Videreuddannelse
Master of Science in Occupational Therapy fra Umeå Universitet, Sverige 2011. Skrev speciale om hvorvidt der er forskel på raske personers sociale færdigheder kontra personer med neurologiske og psykiatriske lidelser. Projektet er baseret på ESI data. Studiet er publiceret i American Journal of Occupational Therapy.

Publikationer
Kottorp A. Tomra Nielsen K., Søndergaard M. Redskab til vurdering af klientens oplevelse af egne aktivitetsbegrænsninger. Ergoterapeuten. 2010; 71; 4: 27-29 Søndergaard M. Redskab til social interaktion. Ergoterapeuten. 2010; 71; 6-7: 28 – 29
Søndergaard M. AMPS. Fokus. 2010; 17; 4: 8 – 9
Medforfatter på kapitel 34 ”Ergoterapeutisk Intervention” i Neurologi og neurorehabilitering, Munksgaard, 2006.
  Ansættelsesforhold
Arbejder som freelance ergoterapeut, bl.a. med hjemmevejledning ud fra servicelovens § 85 til personer med følger efter skade i hjernen, funktionsbeskrivelser ifm. førtidspensionssager, konsulent, censor, underviser.
Oplægsholder på temadage, f.eks. 4. juni 2009 på Bornholms Hospital med temaet ”Kan vi vha. skemaer eller andre standardiserede undersøgelsesmetoder få et konkret objektivt indtryk af patientens kognitive/somatiske tilstand, der kan guide os mht. særlige hjælpeforanstaltninger og evt. prognose (er der nogle vi som udgangspunkt ikke kan hjælpe?).

D. 16. juni 2009 ”Jobcenterdag” på Specialrådgivningen, Handicap & Hjælpemidler, Holbæk.

D. 4. februar 2010, Videnscenter for Hjerneskade, Nyborg Strand ”Afklaring af den hjerneskadede borger – vejen til en effektiv rehabilitering”.

D. 6. november 2010 oplæg på Diplom Uddannelsen, Aalborg om ”Dokumentation, Evaluering og effektmåling af ergoterapi”

Projekter
Projekt omkring indsamling af ESI data på raske unge mellem 11 og 21 i samarbejde med lektor Jette Andersen, UCN.

Personlige forhold
Gift med Ivan og har 3 børn.


 


    Kristina Tomra Nielsen
Ergoterapeut uddannelse
Uddannet ergoterapeut fra 1998-2001 på Ergoterapeutskolen i Aalborg.

AMPS-instruktøruddannelse
Deltog første gang på AMPS kursus i 2002 og blev uddannet AMPS instruktør i perioden 2003-2005.

Ansættelsesforhold
Ansat som lektor på Ergoterapeutuddannelsen på University College Nordjylland. 

Videreuddannelse                                      

Er pr 01.09.2015 indskrevet som phd. studerende ved Syddansk Universitet.  

Sep. 2010 -  juni 2012: Master of Science in Occupational Therapy ved Umeå Universitet. Skrev speciale om sammenhængen mellem selvrapporteret og observeret ADL evne blandt patienter med depression. Studiet er publiceret i Scandinavian Journal of Occupational Therapy

Feb. 2009 - dec. 2009: Pædagogisk kompetance udvikling.

Dec. 2006: Klinisk vejleder uddannelse.

Projekter 

2001-2003: Medvirket i kvalitetsudviklingsprojekt, som har omfattet implementering og anvendelse af undersøgelsesredskaberne COPM og AMPS i den daglige praksis på Aalborg Psykiatriske Sygehus.

Februar 2010: Har lavet data analyse af AMPS data i projektet ”Tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet”. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Ålborg Kommune og University College Nordjylland. 

 

2010-2015: Projektleder ift. projekter omkring undersøgelse af selvrapporteret ADL evne blandt personer med depression og skizofreni. Projekterne blev gennemført i et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Nordjylland og University College Nordjylland.

Publikationer 

Tomra Nielsen K. 2016. ADL- Taksonomien.  I: Nyboe L, Johannesen S, Jørgensen P (red). Psykiatri. Munksgaard.

Tomra Nielsen K, Petersen R, Decker L. 2015. Ergoterapeutiske ADL indsatser på akut psykiatrisk hospital. I: Almindelig Dagliv Levevis - ADL. Wæhrens EE (red). Munksgaard.

Tomra Nielsen K, Wæhrens EE. Occupational Therapy Evaluation - Use of Self-report and/or Observation? Scand J Occup Ther. 2015;22 (1):13-23

Kottorp A, Tomra Nielsen K, Søndergaard M. Redskab til vurdering af klientens oplevelse af egne aktivitetsbegrænsninger. Ergoterapeuten. 2010; 71; 4: 27-29

Personlige forhold
Gift med Martin og har 2 børn.


                     Lone Decker

Ergoterapeutuddannelse
1982 - 1985 Ergoterapeutskolen i Næstved

AMPS instruktøruddannelse
2012 AMPS kalibreret
2014 AMPS instruktør

Videreuddannelse
2008 Master i Voksenuddannelse/Adult Education & Human Ressource Development, MVO, Roskilde Universitetscenter

2005 PD i psykologi, CVU København & Nordsjælland

1994 Psykoterapeut MPF. 4-årig uddannelse fra Gestaltakademiet i Skandinavien

Ansættelsesforhold
Lektor på Ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol, København. Underviser primært i psykologi, psykiatrisk ergoterapi og AMPS.

Projekter

2014 - 2016: Metoder til Optimering og Vurdering af patienter med bipolar lidelses funktionsEvne: MOVE. Bestod af to delprojekter; 1) undersøgelse af sammenhæng mellem kognition og ADL-evne og 2) beskrivelse af selvrapporteret og observeret ADL evne.

2012- 2014 Udvikling af webbaseret program, www.dodonegone.com, til graduering og træning af aktiviteter. I første omgang er målgruppen mennesker med angstlidelser.

2012 - 2013: Udarbejdelse af IT-baseret undervisningsmateriale om misbrug til de gymnasiale uddannelser

2011 - 2014 Medudvikling af manual, Gør noget - få det godt, til ergoterapeuter, der arbejder med sundhedsfremme ud fra et aktivitetsperspektiv.

 

2004 - 2007 Dataindsamling i forbindelse med kvalitetssikringsprojekt på Psykoterapeutisk Ambulatorium, Bispebjerg Hospital.

2000 - 2001 Udvikling og implementering af angstbehandling på Psykoterapeutisk ambulatorium, Bispebjerg Hospital ud fra kognitiv - adfærdsterapeutiske principper.

1996 - 1999 Dataindsamling i forbindelse med forskningsprojekt vedr. effekten af den psykoterapeutiske behandling på Psykoterapeutisk Ambulatorium, Bispebjerg Hospital.

Publikationer

Träger, C., Decker, L., Wæhrens, E., Miskoviak, K., Knorr, U. & Vinberg, M. Influences of patient informed cognitive complaints on activities of daily living in patients with bipolar disorder. An exploratory cross-sectional study.  Psychiatry Research 2017 Jan 20;249:268-274

Chongtay, R. A., Hansen, J. Paulin & Decker, L. (2006). Computer Aided in situ Cognitive Behavioral Therapy. Paper presentet at: Advances in Computer Science and Teknology ACST 2006. In: Proceedings of the IASTED International Conference on Advences in Computer Science and Technology, pp. 163 - 167.
          
Personlige forhold
Gift med Søren og har 2 børn
AKTUELLE NYHEDER:


Programmeret og hosted af nordicweb